Сьогодні 23.02.2018 На головну       Форум       Мапа сайту       Допомога  
Навігація
Опитування

Чи довіряєте Ви владі?

 Повністю довіряю
 Скоріше довіряю
 Скоріше не довіряю
 Повністю не довіряю
 Важко відповісти
Пошук

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для працівників Харківської райдержадміністрації

І. Загальні положення
1. Відповідно до Конституції України громадяни України мають право на працю, тобто на одержання гарантованої роботи з оплатою праці відповідно до її кількості та якості і не нижче встановленого державою мінімального розміру, включаючи право на вибір професії, роду занять і роботи відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти та з урахуванням суспільних потреб. У Харківської райдержадміністрації трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці і навчального процесу.
2. Ці правила поширюються на всіх працівників Харківської райдержадміністрації.
3. Метою цих Правил є визначення обов'язків працівників Харківської райдержадміністрації, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в установі.
4. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього
розпорядку, розв'язує Голова Харківської райдержадміністрації в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
 
II. Порядок прийняття і звільнення працівників
 
1. Громадяни України вільно обирають види діяльності, не заборонені законодавством, а також1 професію, місце роботи відповідно до своїх
здібностей.
Працівники Харківської райдержадміністрації приймаються на роботу за трудовими договорами, контрактами або на конкурсній основі відповідно до чинного законодавства.
2. При прийнятті на роботу роботодавець (Голова Харківської райдержадміністрації) зобов'язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:
- особисту заяву;
- подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку;
- пред'явлення паспорту;
- диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;
- військовослужбовці, звільнені із Збройних сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених і відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток.
Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються керівництвом Харківської райдержадміністрації і залишаються в особовій справі працівника.
При укладанні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачено законодавством.
3. Прийняття на роботу оформлюється наказом роботодавця (Голова Харківської райдержадміністрації), який оголошується працівнику під розписку.
4. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, ведуться трудові книжки.
Ведення трудової книжки необхідно здійснювати згідно з інструкцією Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58, зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці № 29 від 26.03.1996р., Наказами Міністерства праці та соціальної політики № 259/34/5 від 08.06.200Ір.та № 266/118/5 від 24.09.2003р.
Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у Харківській райдержадміністрації.
Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на Голову Харківської райдержадміністрації.
5. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, Голова Харківської райдержадміністрації зобов'язаний:
а) роз'яснити працівнику його права і обов'язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору,
б) ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективним договором;
в) визначити працівнику робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
6. Припинення трудового договору може мати місце на підставах, передбачених чинним законодавством та умовами, передбаченими в контракті.
7. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.
Звільнення працівників за результатами атестації, а також у випадках ліквідації Харківської райдержадміністрації, скороченням кількості або штату працівників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
8. Припинення трудового договору оформляється наказом роботодавця (Голова Харківської райдержадміністрації).
9. Роботодавець (Голова Харківської райдержадміністрації) зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю закону.
Днем звільнення вважається останній день роботи.
 
III. Основні права та обов'язки працівників
1. Працівники мають право на:
захист професійної честі, гідності;
вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення ініціативи;
участь у громадському самоврядуванні;
підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм
навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і
перепідготовку.
 
2. Працівники Харківської райдержадміністрації зобов'язані:
а) працювати сумлінно, виконувати вимоги регламенту роботи адміністрації і правил внутрішнього розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;
б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
в) берегти обладнання, інвентар, матеріали тощо.
3. Працівники Харківської райдержадміністрації повинні:
а) особистим прикладом виховувати повагу до принципів загальнолюдської моралі; правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
б) постійно підвищувати свій професійний рівень, професійну майстерність і загальну культуру.
4. Коло обов'язків (робіт), що має кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку кваліфікаційними довідниками посад службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт, професій робітників, положеннями і правилами внутрішнього розпорядку Харківської райдержадміністрації та умовами контракту, де ці обов'язки конкретизуються. З посадовими обов'язками працівник ознайомлюється під розпис.
 
IV. Основні обов'язки Голова Харківської райдержадміністрації
Голова Харківської райдержадміністрації зобов'язаний:
а) забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для
ефективної роботи працівників Харківської райдержадміністрації відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;
б) визначити працівникам робочі місця, забезпечувати їх необхідними засобами роботи;
в) впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції працівників, спрямовані на поліпшення роботи Харківської райдержадміністрації;
г) видавати заробітну плату працівникам у встановлені строки. Надавати відпустки всім працівникам Харківської райдержадміністрації відповідно до графіка відпусток;
д) забезпечити умови техніки безпеки, виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та безпечні умови праці, необхідні для виконання працівниками трудових обов'язків;
є) дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної трудової дисципліни;
ж) додержуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до
повсякденних потреб працівників Харківської райдержадміністрації, забезпечувати їм установлені пільги і привілеї;
з) створювати умови для харчування працівників Харківської райдержадміністрації;
і) своєчасно подавати органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан Харківської райдержадміністрації;
к) забезпечувати належне утримання приміщення, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників Харківської райдержадміністрації.
 
 
V. Робочий час і його використання
Тривалість робочого тижня - 40 годин.
РЕЖИМ РОБОТИ Харківської райдержадміністрації
1. Для працівників Харківської райдержадміністрації встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями: Понеділок - четвер : 8.00 - 17.00 П'ятниця: 8.00-15.45 Перерва 12.00-12.45
За погодженням з профспілковим комітетом деяким окремим групам працівників може встановлюватись інший час початку і закінчення роботи.
2. При відсутності працівника Харківської райдержадміністрації керівник зобов'язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником.
3. Голова Харківської райдержадміністрації залучає працівників до чергування в установі. Графік чергування і його тривалість складає начальник загального відділу за погодженням з профспілковим комітетом і затверджує голова районної державної адміністрації.
Забороняється залучати до чергування у вихідні та святкові дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатись до чергування у вихідні і святкові дні без їх згоди.
4. Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і складається на кожний календарний рік до 5 січня.
Поділ відпустки на частини допускається за проханням працівника за умови, що основна її частина була не менше 14 календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством.
Забороняється ненадання щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання її протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років. Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості у перший рік роботи надаються за їх заявою до настання 6 місячного терміну безперервної роботи у зручний для них час.
 
VI. Заохочення за успіхи в роботі
1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну роботу
працівники можуть преміюватись згідно з Положення про матеріальне заохочення державних службовців райдержадміністрації (додаток №3).
2. За досягнення високих результатів у роботі працівники
представляються до нагородження грамотами й іншими видами морального і
матеріального заохочення.
3. Заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу і заносяться до трудової книжки працівника.
 
VII.Стягнення за порушення трудової дисципліни
1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких видів стягнення:
- догана,
- звільнення.
Звільнення, як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно п. п. 3,4,7,8 ст. 40, ст. 41 КЗпП України.
До застосування дисциплінарного стягнення роботодавець (Голова Харківської райдержадміністрації) повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.
У випадку відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.                
Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не враховуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
2. За кожне порушення трудової дисципліни накладається одне
дисциплінарне стягнення.
3. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і
повідомляється працівникові під розписку.
4. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
Роботодавець (голова Харківської райдержадміністрації) має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу.
5. Працівники, обрані до складу профспілкових органів і не звільнені від основної діяльності, не можуть бути піддані дисциплінарному стягненню без попередньої згоди органу, членами якого вони є.
Правила внутрішнього розпорядку вивішуються в Харківській райдержадміністрації на видному місці.


 

Анонси подій
 
 
Інформери
 
  На головну | Мапа сайту | Написати листа  
  61034, м. Харків, Комсомольське шосе, 52, телефон 777-21-21